STRINGIFY     759 core/vm.c         DBG_t("\t; %s!=%s", STRINGIFY(reg[op.a]), STRINGIFY(reg[op.b]));
STRINGIFY     762 core/vm.c         DBG_t("\t; %s==%s", STRINGIFY(reg[op.a]), STRINGIFY(reg[op.b]));
STRINGIFY     765 core/vm.c         DBG_t("\t; %s<%s", STRINGIFY(reg[op.a]), STRINGIFY(reg[op.b]));
STRINGIFY     768 core/vm.c   	  DBG_t("\t; %s<=%s", STRINGIFY(reg[op.a]), STRINGIFY(reg[op.b]));
STRINGIFY     771 core/vm.c   	  DBG_t("\t; %s>%s", STRINGIFY(reg[op.a]), STRINGIFY(reg[op.b]));
STRINGIFY     774 core/vm.c   	  DBG_t("\t; %s>=%s", STRINGIFY(reg[op.a]), STRINGIFY(reg[op.b]));
STRINGIFY     798 core/vm.c       DBG_t("\t; %s=%s at %d", STRINGIFY(reg[op.b-1]), STRINGIFY(reg[op.b]), x);
STRINGIFY     861 core/vm.c   	   DBG_t("\t; %s\n", STRINGIFY(reg[op.a]));
STRINGIFY     874 core/vm.c   	  DBG_t("\t; %s\n", STRINGIFY(reg[op.a]));
STRINGIFY     895 core/vm.c   	 DBG_t("\t; %s\n", STRINGIFY(val));
STRINGIFY     899 core/vm.c   	 DBG_t("\t; %s\n", STRINGIFY(reg[op.a]));
STRINGIFY     939 core/vm.c   	fprintf(stderr, "\t; %s\n", STRINGIFY(reg[op.a]));