PN_VM_CMP     760 core/vm.c   	  PN_VM_CMP(0))
PN_VM_CMP     763 core/vm.c   	  PN_VM_CMP(1))