STRINGIFY     656 core/vm.c       DBG_t("\t; %s!=%s", STRINGIFY(reg[op.a]), STRINGIFY(reg[op.b]));
STRINGIFY     659 core/vm.c       DBG_t("\t; %s==%s", STRINGIFY(reg[op.a]), STRINGIFY(reg[op.b]));
STRINGIFY     662 core/vm.c       DBG_t("\t; %s<%s", STRINGIFY(reg[op.a]), STRINGIFY(reg[op.b]));
STRINGIFY     665 core/vm.c   	  DBG_t("\t; %s<=%s", STRINGIFY(reg[op.a]), STRINGIFY(reg[op.b]));
STRINGIFY     668 core/vm.c   	  DBG_t("\t; %s>%s", STRINGIFY(reg[op.a]), STRINGIFY(reg[op.b]));
STRINGIFY     671 core/vm.c   	  DBG_t("\t; %s>=%s", STRINGIFY(reg[op.a]), STRINGIFY(reg[op.b]));
STRINGIFY     695 core/vm.c       DBG_t("\t; %s=%s at %d", STRINGIFY(reg[op.b-1]), STRINGIFY(reg[op.b]), x);
STRINGIFY     758 core/vm.c   	   DBG_t("\t; %s\n", STRINGIFY(reg[op.a]));
STRINGIFY     771 core/vm.c   	  DBG_t("\t; %s\n", STRINGIFY(reg[op.a]));
STRINGIFY     794 core/vm.c   	 DBG_t("\t; %s\n", STRINGIFY(val));
STRINGIFY     798 core/vm.c   	 DBG_t("\t; %s\n", STRINGIFY(reg[op.a]));
STRINGIFY     836 core/vm.c   	fprintf(stderr, "\t; %s\n", STRINGIFY(reg[op.a]));